ĮVAIRIOS KŪNO LAIKYSENOS POVEIKIS APLINKINIAMS

10.gif (4977 bytes)

Ar jūs niekada nesate pajutę, kad žmogus, su kuriuo kalbatės, yra ne su jumis, nors ir dedasi, kad jums patinka jūsų draugija? Jeigu nufotografuosime tokią situaciją, pamatysime:

1. Žmogaus galva pasukta į jus, jis šypsosi ir linksi galva – tai palankumo ženklai.

2.Bet kūnas ir koja pasukti į priešingą nuo jūsu pusę – į išėjimą arba kitą žmogų. Kūno posūkis ir kojos pirštų kryptis parodo ir jo minčių kryptį. lš jų galima nustatyti, kur jis norėtų išeiti.

1 piešinyje pavaizduoti du žmonės, besikalbantys tarpduryje: žmogus kairėje bando atkreipti pašnekovo dėmesį, bet pastarasis nori toliau eiti ta kryptimi, kurią rodo jo kūnas, nors jo galva pasukta ir rodo susidomėjimą. Tačiau tik tada, kai žmogus dešinėje visu kūnu pasisuks į pašnekovą, gali įvykti suinteresuotų žmonių pokalbis.

Jeigu kalbėdamiesi su kitu žmogumi akis į akį pastebėjote, kad šis pasisuka visu kūnu į šalį, reikia pasistengti kaip nors sudominti pašnekovą arba pirmajam pasiūlyti baigti pokalbį – tai leis jums likti padėties šeimininku.

1 pieš. Iš kūno posūkio matyti, ką žmogus nori daryti ir kur jis ketina eiti

KAMPAI IR TRIKAMPIAI

11.gif (2386 bytes)

Atviros pozicijos

Tai, kokiu kampu vienas į kitą stovi žmonės, taip pat parodo, kokie jų santykiai. 136 piešinyje pavaizduoti du žmonės, kurių kūnai pasisukę įsivaizduojamos trikampio viršūnės kryptimi. Tokia poza yra neverbalinis kvietimas trečiajam asmeniui prie jų prisidėti. Tie du žmonės piešinyje demonstruoja socialinės padėties lygybę; tai matyti iš vienodų jų gestų bei pozos, o kampas, kuriuo jų kūnai pasukti vienas į kitą, rodo, kad jie kalbasi laisvai, nesuvaržytai. Jeigu į draugiją priimamas ketvirtas žmogus, susidaro kvadratas, o jeigu penktas – du trikampiai arba ratas.

2 pieš. Atvira trikampio pozicija

Uždarosios pozicijos

12.gif (2566 bytes)

Norint parodyti savininkiškus arba intymius santykius, kampas tarp kūnų sumažėja iki nulio laipsniu. Vyriškis, norėdamas patraukti moterį, pasinaudoja šia gudrybe kartu su kitais meilinimosi būdais. Jis ne tik pasuka savo kūną į jąš bet ir mažina atstumą tarp jos ir savęs, artėdamas prie jos intymiosios zonos. Jeigu ji priima jo meilinimąsi, jai tereikia pakreipti savo kūną nuliniu laipsniu ir leisti jam peržengti jos  teritorijos ribą. Atstumas tarp dviejų žmonių, stovinčių uždarojoje pozicijoje, paprastai mažesnis negu atvirojoje pozicijoje.

3 pieš. Uždara pozicija. Liemuo pasuktas į jus sudominusio žmogaus pusę

Be įprastų meilinimosi gestų, abu partneriai, jeigu jie susidomėję vienas kitu, gali atspindėti vienas kito gestus. Uždaroji pozicija taip pat gali išreikšti vienas kitam priešiškai nusiteikusių žmonių neverbalinį iššūkį.

Žmogaus priėmimo ar nepriėmimo į savo aplinką išraiškos būdai

Ir atviro, ir uždaro tipo trikampio pozicija gali reikšti žmogaus priėmimą arba ėmimą į jūsu draugiją. 4 piešinyje parodyta trikampio pozicija, kai du žmonės priima į savo kompaniją trečiąjį.

4 pieš. Atvira trikampio pozicija, rodanati, kad trečiasis asmuo priimamas į draugiją5 pieš. Du pirmieji asmenys trčiojo nepriima

Jeigu trečiasis asmuo nori prisidėti prie dviejų besikalbančių žmonių, stovinčių uždaroje pozicijoje, tai galima padaryti tik tuo momentu, kai jų kūnai kampais pasukti į įsivaizduojamą trikampio viršūnę. Jeigu trečiasis žmogus į šią draugiją nepriimamas, tai du pirmieji ir toliau stovi uždaroje pozicijoje ir tik galvas pasuka į trečiąjį, pripažindami jį čia esant, bet jų kūnai rodo, kad jie nekviečia jo čia ilgiau užtrukti (5 pieš.).

Pokalbio pradžioje žmonės dažnai gali stovėti atviroje trikampio pozicijoje, bet pamažu du iš jų gali sudaryti uždarą poziciją ir taip pašalinti trečiąjį iš savo kompanijos. Tai turėtų paskatinti trečiąjį asmenį palikti šią grupę, kad nesusidarytų kebli padėtis.

Kaip liemens posūkiu išreiškiamas snsidomėjimas greta sėdinčiu žmogumi

Jeigu žmogus sudomintas savo pašnekovu, tai sėdėdamas sukryžiuotomis kojomis užims tokią padėtj, kad keliai bus nukreipti į tą žmogų. Jei pašnekovas juo irgi sudomintas, jo kūno padėtis taip pat bus panaši, kaip pavaizduota 6 piešinyje. Vis labiau įsitraukdami į pokalbį, jie ima mėgdžioti vienas kito judesius bei gestus, ir susidaro uždara pozicija, kai kiti ten dalyvaujantys nebereikalingi. Žmogus, 6 piešinyje sėdintis dešinėje, galėtų dalyvauti pokalbyje tik tuo atveju, jeigu jis pasiimtų kėdę ir pastatytų prieš tą porą, taip sudarydamas trikampį.

15.gif (2524 bytes)

6 pieš. Kūnų posūkiu vienas į kitą jie parodo, kad dešinėje sėdintis asmuo yra nereikalingas

Kaip kojų pėdos išreiškia susidomėjimą

Kojos dažniausiai parodo kryptj, kuria žmogus norėtų eiti, bet jos taip pat parodo jums patrauklų ir įdomų žmogų. Įsivaizduokite, kad jūs esate kokiame nors priėmime ir ten atkreipėte dėmesį į trijų vyriškių ir vienos žavios moters grupę (7 pieš.). Atrodo, jog kalba daugiausia vyrai, o moteris tik klausosi. Staiga pastebite įdomų dalyką – visi trys vyrai stovi vienos kojos pirštus pasukę į jos pusę. Tai neverbalinis signalas, kuriuo jie pasako moteriai, kad yra ja susidomėję. Moteris nesąmoningai jaučia tuos „rodomuosius“ gestus ir pasiruošusi likti tos grupės centre tol, kol jai rodomas dėmesys. 7 piešinyje ji stovi, laikydama kojas neutralioje pozicijoje, bet kartkartėmis gali pasukti koją į tą vyriškį, kuris jai atrodo patrauklesnis iš visų. Jūs taip pat pastebėsite, kad retkarčiais ji žvilgčioja į vyriškį, stovintį su užkištais už diržo pirštais.

16.gif (3601 bytes)

7 pieš. Iš pėdų krypties galima spėti apie šių vyriškių ketinimus

Dalyvių išsidėstymas bendraujant sėdomis

Paanalizuokime tokią situaciją: jūs užimate vadovaujantį postą ir jums reikia pasikviesti pas save ir pasikalbėti su pavaldiniu, kuris ėmė prastai atlikti savo pareigas. Jūs ketinate pateikti tiesius klausimus, reikalaujančius tiesaus atsakymo. Tačiau jums reikės pasistengti suprasti ir jo problemas, o kai kuriais atvejais ir sutikti su jo pozicija. Kaip išreikšti visą šių niuansų gamą savo liemens padėtimi

17.gif (2882 bytes)

8 pieš. Atvira trikmapio dispozicija

18.gif (2871 bytes)

9 pieš. Kūnai tiesiai vienas priešais kitą

19.gif (2724 bytes)

10 pieš. Stataus kampo padėtis

1.  Kadangi tai vyksta jūsų kabinete, jūs galite išeiti iš už stalo ir atsisėsti priešais savo pavaldinį kitoje stalo pusėje (partnerių pozicija).

2.  Pavaldinį reikia pasodinti ant tvirtos kėdės be atlošų, kad jis galėtų laisvai gestikuliuoti. Šiuo atveju iš jo gestų bei judesių jūs daugiau sužinosite apie tikruosius jo ketinimus.

3. Jums reikėtų atsisėsti ant besisukiojančios kėdės su atlošais. kad galėtumėte geriau kontroliuoti situaciją ir paslėpti savo gestus bei reakciją.

Esant tokiai situacijai gali būti trys pagrindinės kampų dislokacijos.

Kaip trikampė pozicija stovint, taip ir atvira trikampė pozicija sėdint suteikia pokalbiui nevaržomą, neoficialų atspalvį ir yra gera dislokacija pokalbio pradžioje. Šiuo atveju jūs galėsite išreikšti savo neverbalinį sutikimą su pavaldiniu pakartodami jo gestus.

Kaip ir stovint, abieju pokalbio dalyvių kūnai pakreipti į trečią trikampio tašką, o pats trikampis rodo savitarpio supratimą.

Pasukę savo kėdę tiesiog į pavaldinį, jūs neverbaliniu būdu jam parodote, jog reikalaujate tiesių atsakymų į klausimus. Jeigu jūsų žvilgsnis bus dalykiškas, be to, jūs neparodysite jokios mimikos ir gestų, tokia padėtis padarys pašnekovui didelį neverbalinį poveikį. Jeigu, pavyzdžiui, po jūsų klausimo prieš atsakydamas jis patrins akies voką arba lūpas, o paskui nusuks akis į šalį, pasukite savo kėdę taip, kad atsidurtumėte tiesiai prieš jį, ir paklauskite: „Jūs visiškai tuo įsįtikinęs?“ Tokiu paprastu judesiu padarysite jam neverbalinį spaudimą ir priversite pasakyti tiesą.

Jeigu atsisėdate taip, kad jūsų kūnas sudaro statų kampą su pašnekovu, jūs savo poza nebedarote jam jokio spaudimo. Tai puiki padėtis, kuriai esant galima pateikti keblius klausimus ir be jokio išorinio spaudimo paskatinti atvirai atsakyti. Tačiau jeigu pašnekovas pasirodė esąs kietas riešutėlis, reikėtų vėl atsisukti tiesiai ir pasistengti jį paveikti, kad būtų galima sužinoti tiesą.

Išvados

Jeigu norite rasti bendrą kalbą su pašnekovu, pasinaudokite trikampio dispozicija. Jeigu jums reikia padaryti neverbalinį poveikį, pasukite liemenį tiesiai į jį. Jeigu atsisėsite iš dešinės kampu į pašnekovą, tai leis jam elgtis savo nuožiūra ir dėstyti savo mintis be jūsų neverbalinio spaudimo. Mažai kas atkreipia dėmesį į tai, kokią reikšmę turi kūno padėtis norint paveikti kitus ir susilaukti iš jų reikiamos reakcijos.

Norint išmokti naudotis tais būdais, reikia gana daug laiko ir praktikos, bet paskui jie tampa natūralūs. Jeigu jums tenka dažnai bendrauti su žmonėmis, turite išmokti manipuliuoti savo kūnu ir pasinaudoti besisukiojančia kėde. Neverbaliniai bendravimo būdai – kojų pėdų kryptis, liemens padėtis, lengvas palinkimas į priekį, galvos pakreipimas į šoną, šypsena – ne tik padarys jūsu draugiją malonią aplinkiniams, bet ir privers juos sutikti su jūsų nuomone.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *